Miljö

VKRC Miljöpolicy

VKRC´s verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljövård skall finnas som en ständigt återkommande del i våra årshandlingsplaner och dagliga verksamhet, samt som en integrerad del i våra olika anläggnings och arbetsprojekt.

Vid inköp ska VKRC sträva efter att köpa miljömärkta varor.

VKRC och dess medlemmar förbinder sig att följa SBF´s miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.

VKRC´s medlemmar ska:

Visa respekt för den gemensamma miljön.

Sträva efter att på sikt använda bränsle som minimerar påverkan på miljön.

Anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar .

På ett miljöriktigt sätt handskas med allt material såsom brännbart, återvinningsbara och miljöfarliga ämnen.

Att efter träning och tävling ta med förbrukat materiel och därefter sortera och lämna dessa på avsedd plats eller om så är tillåtet lämna förbrukat material på anvisad källsorteringsplats.

Förebygga miljöolyckor

 

VKRC Miljöhandlingsplan

Styrelsemötet 15-04-19 arbetade fram ett förslag till en miljöhandlingsplan för VKRC.

Förslaget godkändes enligt följande:

  • VKRC´s styrelse har lagt in miljöarbetet som en ständig punkt i dagordningen på sina månadsmöten.
  • Uppföljning av tagna beslut kontrolleras av klubbens miljöansvarige och redovisas till styrelsen.
  • Klubben satsar miljöutbildning för sina medlemmar.
  • Målsättning och strävan finns att investera i energieffektiv elektrisk utrustning.
  • Miljöinvesteringar budgeteras i årsbudget.
  • Miljöpärm revideras fortlöpande och finns placerad i kontoret i klubbstugan.
  • SBF´s och VKRC´s Miljöpolicy presenteras på hemsida och anläggning.
  • Vid tävling upplyser tävlande och publik om vår källsortering och vårt miljöarbete vid våra tävlingar.
  • Vid transport till utbildningar, möten, träning, etc.ska vi försöka samåka mer.
  • Ljudmätningar bör utföras årligen som fortlöpande kontroll samt protokollföres i miljöpärmen.